Ekonómia štúdium

PROBLÉMY FINANČNÉHO RIADENIA

8. Pokles rastu firmy • Príznakmi a prechodnými javmi sú :a) ……….b) Výrobok prestáva byť na trhu žiadúci.• Príčiny problému sú :a) ……….b) ……….c) ……….d) ………. • Riešenie problému :a) ……….b) ……….c) ……….d) ……….e)...

PROBLÉMY FINANČNÉHO RIADENIA

9. Neschopnosť získavať dodatočné finančné zdroje• Príznakmi a prechodnými javmi sú :a) Požiadavky firmy na úver sú zamietnuté.b) Úverové podmienky sú pre firmu nevyhovujúce.• Príčiny problému sú :a) Firma je preúverovaná, preto jej banka...

PROBLÉMY FINANČNÉHO RIADENIA

10. Vysoká hodnota zásob a ich nízka obrátkovosť • Príznakmi a prechodnými javmi sú :a) Nízke tržby a nízky dopyt po našich výrobkoch.b) Vysoké náklady na skladovanie.c) Zastaralosť výrobkov. • Príčiny problému sú :a)...

Charakteristika podnikových financií

Charakteristika podnikových financií: fungovanie podniku je sprevádzané pohybom finančných prostriedkov. Peňažné prostriedky: hotovosť, vklady, krátkodobé cenné papiere sú najaktívnejšou položkou, preto ich voláme pohotové peňažné prostriedky (PPP). Ich veľkosť je východiskom pre posudzovanie finančnej...

Finančné ciele podniku

Finančné ciele podniku: 1/ Platobná schopnosť: podnik má vždy toľko pohotových peňažných prostriedkov, aby mohol načas uhrádzať svoje splatné záväzky; Likvidita je širší pojem, je to schopnosť premeniť jednotlivé zložky majetku na peniaze, ktoré...

Cash flow

Cash flow: peňažné príjmy a peňažné výdavky vo vzájomnom spojení Netto CF = rozdiel medzi bežnými peňažnými príjmami a výdavkami, prebytok P nad V, sú to peňažné prostriedky, ktoré podnik nepoužíva na momentálne použitie,...

Krátkodobé úverové formy

Krátkodobé úverové formy: Obchodný úver:Historicky najstaršia forma úveru, neposkytuje sa v peňažnej, ale v naturálnej forme, čiže dodávateľ dodá tovar odberateľovi – poskytuje ho len dodávateľ odberateľovi a nie naopak. Dodávateľ musí zvážiť do...

METÓDA DU PONT, METÓDA ROCE, POMEROVÉ METÓDY

METÓDA DU PONT Metóda Du Pont – pre rentabilitu celkového kapitálu RCK.Kroky metódy :1. Zvolenie kľúčového vzťahu, v ktorom sa vyčísli RCK.2. Vrcholový vzťah rozložíme na dielčie (rentabilitu výnosov a rentabilitu vlastného majetku). 3....

PENIAZE, ICH FUNKCIA, POSTAVENIE VO FIRME

Odporúčaná literatúra :• Karol Vlachinský • Jiří Pivrnec• Štanglová Podmienky predmetu :• Prípadové štúdie riešiť.• Vypracovanie projektu (odovzdanie na konci semestra).• 1 kontrolný test + 1 komplexný príklad PENIAZE, ICH FUNKCIA, POSTAVENIE VO FIRME...