Ekonómia štúdium

Rovnováha spotrebiteľa- indiferenčná analýza

11. Rovnováha spotrebiteľa- indiferenčná analýzaVytvára preferenčnú stupnicu spotrebúvaných statkov. Vychádza z predpokladu, že spotrebiteľ je schopný užitočnosť jednotlivých statkov porovnávať a posúdiť, a tým určiť, čo je pre jeho potreby užitočnejšie. Rovnako je spotrebiteľ...

Reálny a peňažný kapitál

13. Reálny a peňažný kapitálKapitál- jeden z 3 výrobných faktorov, ktorý tvoria peniaze a kapitálové statky. Je to sekundárny výrobný faktor, ktorý závisí od ekonomickej aktivity spoločnosti. Tvorba nového kapitálu pomáha ekonomike rásť tým,...

Rovnováha spotrebiteľa- teória hraničnej užitočnosti

9. Rovnováha spotrebiteľa- teória hraničnej užitočnostiUžitočnosť- pocit uspokojenia spotrebiteľa, subjektívna kategória. Je to vlastnosť, ktorú nadobúda tovar tým, že si ho niekto kúpi. • Celková užitočnosť- rastie s rastúcim množstvom tovaru, závisí od množstva...

Druhy elasticity

3. Druhy elasticity• ED> 1- zmena ceny vyvolá oveľa väčšiu zmenu objemu dopytu- elasticita• ED< 1- zmena ceny vyvolá menšiu zmenu dopytu- neelesticita• ED= 1- zmena ceny vavolá rovnakú zmenu dopytu- jednotková elasticita •...

Priama a nepriama elasticita dopytu a ponuky

5. Priama a nepriama elasticita dopytu a ponukyPriama elasticita- skúma zmenu ceny a požadovaného množstva jedného tovaruNepriama elasticita- krížová elasticita- vyjadruje ako sa zmení veľkosť dopytu po danom tovare, ak sa zmení cena nejakého...

Zdroje financovania podniku

7. Zdroje financovania podnikuA/ vnútorné zdroje- ak sa rast firmy uskutočňuje z vnútorných zdrojov, ide o samofinancovanie. Vnútorné zdroje predstavujú:• zisky- čim sú vyššie, tým má podnik väčšie zdroje na svoj rast• odpisy- predstavujú...

Trh výrobných faktorov

2. Trh výrobných faktorovVýrobné faktory- pôda, práca, kapitál. Sú zdrojom bohatstva, ktoré vzniká ich kombináciou. Na strane ponuky vystupujú domácnosti, na strane dopytu- firmy, štát, podnikatelia.Ceny výrobných faktorov sa riadia ponukou a dopytom Dopyt-...

Mikroekonómia

Mikroekonómia 1. Cenová elasticita dopytuVyjadruje o koľko sa zmení požadované množstvo tovaru ak sa zmení jeho cena. Vyjadruje sa pomocou koeficientu elasticity dopytu. Podľa veľkosti koeficientu sa rozlišujú viacré typy elsticity:• ED> 1- zmena...

INVESTIČNÉ VÝDAVKY OBECNÝCH ROZPOČTOV

INVESTIČNÉ VÝDAVKY OBECNÝCH ROZPOČTOV• ide o dôležité výdavky, lebo sú to, výdavky na investičnú výstavbu, ktoré ovplyvňujú rozvoj obce a rpzvoj hospodárstva, ktoré obce riadi• investičné výdavky sa orientujú na :• rozvojové programy• nimi...

MIMOROZPOČTOVÉ PEŇAŽNÉ FONDY

MIMOROZPOČTOVÉ PEŇAŽNÉ FONDY• obce môžu vytváraž aj mimorozpočtové fondy, ktoré sa tvoria z prebytkov hospodárenia bežného roka• o vytvorení a hospodárení s mimorozpočtovými fondami rozhoduje mestské zastupiteľstvo• obec si vytvára rezervný fond vo výške...