Ekonómia štúdium

Postavenie poľnohospodárstva

CHARAKTERISTIKAPostavenie poľnohospodárstva:Podiel poľnohospodárstva na GNP:• vyspelé priemyselné štáty 3-5 %• SR 6-7 % • 5,2 % pôdohosp., z toho 4,7 % poľnohosp.• 9 % lesníctvo• 2,8 % potravin.priemyselPodiel pracovníkov v poľnohosp. na celkovom počte...

Štyri národohospodárske odvetvia

Štyri národohospodárske odvetvia:1) poľnohospodárstvo2) potravinársky priemysel3) lesné hospodárstvo4) vodné hospodárstvo Špeciálne činnosti štátnej správy v poľnohospodárstve a potravginárstve zabezpečuje rezort prostredníctvom:1. ŠTÁTNA VETERINÁRNA SPRÁVA2. ÚSTAV ŠTÁTNEJ KONTROLY VETER. BIOPREPARÁTOV A LIEČIV3. ŠTÁTNY PLEMENÁRSKY ÚSTAV4....

Pôdohospodársky rezort v ekonomike Slovenska

Štruktúra agrokomplexuPodľa zoskupenia odborov agrokomplexu, člení sa agrokomplex do 3 funkčných skupín:1. zložka a) výrobcovia a dodávatelia hospodárskych prostriedkov a výrobných služieb pre poľ. prvovýrobu a spracovateľov poľ. surovínb) inštitúcie zabezpečujúce reprodukciu kvalifikovaných pracovných...

EKONÓMIA-ŠTÚDIUM – kompletní obsah_1:

EKONÓMIA-ŠTÚDIUM – obsah: 50. Špecifiká medzinárodného marketingu. 49. Medzinárodné marketingové prostredie a jeho vp… 48. Význam medzinárodného marketingu pre firmu. 47. Medzinárodný marketingový mix. 46. Riadenie vzťahov so zákazníkmi v medzinárodnom… 45. Globálny marketing....

EKONÓMIA-ŠTÚDIUM – kompletní obsah_2:

Posudzovanie vplyvu chovania sa bánk na peňažnú zá… Ako sa zmení peňažný multiplikátor Určovanie multiplikátora prepájajúceho zmeny monet… Analýza vplyvu zmien držby hotovosti a termínovaný… Analýza peňažného multiplikátora Analýza chovania sa vkladateľov a bánk...

EKONÓMIA-ŠTÚDIUM – kompletní obsah_3:

Centrálna banka a jej postavenie Bankový systém Monopol, Oligopol Monopol, Oligopol Monopol Konkurencia ako základný vonkajší faktor určujúci … Konkurencia ako základný vonkajší faktor určujúci … Elasticita ponuky(Es) Princípy hospodárenia podniku v trhovo-orientovano… Efektívnosť...