Ekonómia štúdium

Miestne poplatky – rozpočtové zdroje

Miestne poplatky – rozpočtové zdroje• poplatok za využívanie verejného priestranstva, za užívanie bytu na iné účely jako bývanie, za ubytovaciu kapacitu, za kúpeľný a rekreačný pobyt, lokalizačný poplatok, za psa, zo vstupného, z reklamy,...

TEÓRIA EFEKTÍVNOSTI A SPRAVODLIVOSŤ VO VEREJNOM SEKTORE

FINANCIE VEREJNÉHO SEKTORA 2. TEÓRIA EFEKTÍVNOSTI A SPRAVODLIVOSŤ VO VEREJNOM SEKTORE Z HĽADISKA FINANČNÉHO A ICH APLIKÁCIA NA PODMIENKY SR CHARAKTERISTIKA A JEJ ROZNE ASPEKTY, SÚČASNÉ TEÓRIE V TEJTO OBLASTI, PROBLEMATIKA ROZDEĽOVANIA PROSTRIEDKOV VEREJNÝCH...

Zložkou VF sú aj štátne účelové fondy

• zložkou VF sú aj štátne účelové fondy – mimorozpočtové zdroje• môže nimi disponovať vláda, orgány miestnej samosprávy• majú na starosti financovanie osobitných úloh• je možné z nich poskytovať pôžičky• sú to mimorozpočtové fondy...

Príjmy štátneho rozpočtu

Príjmy štátneho rozpočtu• verejné príjmy – príjmy sú príjmy štátu jako takého• príjmy štátneho rozpočtu sa delia na :1. dane, 2. dávky, 3. poplatky, 4. clá…• najdôležitejším zdrojom ŠR a teda aj VF sú...

Verejný sektor môže byť ziskový alebo neziskový

• verejný sektor môže byť ziskový alebo neziskový a je spätý s činnosťou štátu• štát svojimi nástrojmi ovplyvňuje trh, čím mení rozsah a váhu VS v ekonomike, jeho štruktúru a aktivity• štát prostredníctvom nástrojov...

Dôvody zásahu štátu prostredníctvom verejného sektora

• dôvody zásahu štátu prostredníctvom verejného sektora• mikroekonomické – vzťahujúce sa k efektívnosti, ide o zlyhanie trhu na optimálnu alokáciu zdrojov, a preto sa v ekonomike neprodukuje maximálne možné množstvo stakov, alebo ich produkcia...

FINANCIE VEREJNÉHO SEKTORA

FINANCIE VEREJNÉHO SEKTORA 1. HLAVNÉ ZDROJE FINANCOVANIA VEREJNÉHO SEKTORA A JEHO NIEKTORÉ PROBLÉMY ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA HLAVNÝCH ZDROJOV APLIKÁCIE NA PODMIENKY SR, ANALÝZA VPLYVU ZDROJOV FINANCOVANIA VEREJNÉHO SEKTORA NA ZÁKLADNÉ MAKROEKONOMICKÉ UKAZOVATELE, TENDENCIE VÝVOJA ŠTRUKTÚRY...

Strategické riadenie banky

34.Strategické riadenie banky • zamerané na podstatné, dlhodobejšie opatrenia Úlohou strategického riadenia je zodpovedať na tieto základné otázky :1. Čo chcem v banke robiť ?2. Koľko potrebujem kapitálu ?3. Z akých zdrojov môžem svoje...

Úroková citlivosť aktív a pasív

Úroková citlivosť aktív a pasív citlivosť aktív a pasív na zmeny úrokových sadzieb určuje možnosť banky prispôsobiť sa zmene, zmeniť štruktúru aktív a pasív tak, aby sa minimalizoval negatívny dopad zmeny úrokových sadzieb, aby...

MAXIMALIZÁCIA ZISKU

MAXIMALIZÁCIA ZISKU zisk – rozdielom medzi výnosmi a nákladmi, jeho zvyšovanie možno dosiahnuť tak zvýšením výnosov, ako aj znížením nákladov výnosy možno zvyšovať týmito spôsobmi :• zvyšovaním objemu aktív, zvyšovaním výšky poskytovaných úverov v...