Ekonómia štúdium

Hospodársky výsledok podniku

Hospodársky výsledok podniku. ( vzťah medzi výnosmi a ziskami) Každá hospodárska činnosť podnikateľského subjektu nachádza svoj odraz v jeho hospodárskom výsledku, ktorým je v podmienkach trhového hospodárstva v prvom rade požadovaná úroveň zisku. Hospodársky...

Hospodársky výsledok podniku

Zisk plní dôležité funkcie: 1. je kritériom pre rozhodovanie o všetkých základných otázkach ekonomiky podniku, o objeme výroby, nových výrobkoch, investíciach (hovoríme o kriteriálnej funkcií podniku)2. je hlavným zdrojom akumulácie, tj. tvorby finančných zdrojov...

Výnosy podniku. Vzťah medzi výnosmi a ziskom podniku

Od roku 1997 bol v štatistickom výkazovníctve tento ukazovateľ nahradený ukazovateľom „tržby z priemyselnej činnosti“. Započítava sa do neho hodnota tržieb (príjmov) za predaj priemyselných výrobkov, prác a služeib priemyselnej povahy, predaných externým odberateľom....

Výnosy podniku. Vzťah medzi výnosmi a ziskom podniku

23. Výnosy podniku. Vzťah medzi výnosmi a ziskom podniku Výnosy sú v zásade účtovnou kategóriou, ktorá pri systémovom pohľade na podnik zachycuje stranu výstupov, ktorej zo štatistického hľadiska zodpovedajú ukazovatele produkčnej štatistiky zisťujúcej objem...

Klasifikačná analýza

Klasifikačná analýza je založená na roztriedení jednotlivých nákladových položiek na fixnú a variabilnú časť podľa toho, ako tieto položky reagujú na zmeny vo výrobe. Problém však spočíva v tom, že iba málo nákladových položiek...

Kalkulačné triedenie nákladov

B/ Z hľadiska pričítania nákladov k predmetu kalkulácie sa používajú dve skupiny nákladov a to: – náklady jednotkové (priame), ktoré súvisia s kalkulačnou jednotkou a jej výšku je možné priamo zistiť (napr. spotreba materiálu...

Nákladové funkcie a ich význam

22. Nákladové funkcie a ich význam Stanovenie podielu fixných nákladov má teda pre podnik značný význam. Z metód, ktoré možno použiť pre určenie tohoto podielu, sa v literatúre najčastejšie doporučuje nákladová funkcia a klasifikačná...

Kalkulačné triedenie nákladov

Kalkulačné triedenie nákladov. Kalkulačným triedením nákladov sa zisťujú náklady na jednotku produkcie (napr. na 1 kus výrobku, 1 tonu uhlia, apod.). Metóda kalkulácie je spôsob stanovenia žiadúcej výšky nákladov a následné zistenie skutočných nákladov...

Náklady zmiešané

Náklady zmiešané vznikajú kombináciou nákladov fixných a variabilných. Celkové náklady zmiešané vždy stúpajú v závislosti na raste objemu produkcie, dynamika tohoto stúpania závisí na type variabilných nákladov. Najčastejšie sa predpokladá kombinácia fixných nákladov s...