Ekonómia štúdium

50. Špecifiká medzinárodného marketingu.

Medzinárodný marketing má aj svoje špecifiká, ktoré je potrebné zohľadniť pri rozhodovaní o vhodnej stratégii na uplatnenie podniku v medzinárodnom postavení:– sociálno-kultúrne odlišnosti – vplyv na správanie a rozhodovanie spotrebiteľov na zahraničných trhoch,– obchodno-politické...

48. Význam medzinárodného marketingu pre firmu.

Medzinárodný marketing – ako filozofia podnikania sa zakladá na predstave, že podnik môže vo väčšej miere realizovať podnikateľské a marketingové ciele na svetových trhoch, ak sa vyrába to, čo je odberateľ na celom svete,...

47. Medzinárodný marketingový mix.

Uspokojovanie potrieb zákazníkov je hlavnou úlohou marketingu a dosahuje sa prostredníctvom marketingového mixu. Marketingový mix (ďalej MM) je podstatou koncepcie moderného marketingu. Je prostriedkom, pomocou ktorého možno uspokojovať mnohoraké požiadavky zákazníkov. Predstavuje spojenie všetkých...

46. Riadenie vzťahov so zákazníkmi v medzinárodnom marketingu.

Marketing má zásadný význam pri spracovaní medzinárodne orientovanej podnikateľskej filozofie podniku. Keď medzinárodný marketing preberie úlohu sprostredkovateľa medzi zákazníkom v rôznych krajinách sveta a podnikom doma s jeho cieľmi, potom má medz. marketing aj...

45. Globálny marketing.

Tradičný marketing spočíva v jednostrannej orientácii na filozofiu riadenia na princípoch „shareholder value“, čo znamená zvýšenie zisku z investičného kapitálu znížením nákladov súčasnej obchodnej činnosti. Jej ústrednou myšlienkou je zvyšovanie hodnoty pre akcionárov. Naopak...

44. Vývojové trendy v medzinárodnom marketingu.

pozri aj prednášku, nové trendy podľa kotlera • rast previazania celosvetovej ekonomiky sa odrazil v prudkom raste svetového obchodu a investícií,• postupný rozklad medzinárodnej nadradenosti a konkurencieschopnosti USA spôsobil ohromný ročný deficit v ZO,•...

43. Medzinárodný marketing.

Medzinárodný marketing (International Marketing)– vychádza z mrkt filozofie– proces, ktorého cieľom je optimalizácia zdrojov a vyhľadávanie príležitostí na svetovom trhu– zlepšuje možnosti uplatnenia tých výrobkov na zahr. trhoch, v kt. má P konkurenčnú výhodu–...

40. Vplyv subkultúr v medzinárodnom marketingu.

Subkultúry môžeme deliť na 3 typy:• rasové skupiny• etnické skupiny• regionálne skupiny Členstvo v rasových skupinách je určené geneticky prenesenými, fyzicky pozorovateľnými znakmi, ku ktorým človek pripája sociálne cítenie tak v skupine, ako aj...