Ekonómia štúdium

17. Podstata procesu monitorovania prostredia.

– proces monitorovania prostredia vedie k rozhodnutiam ako sa vyhnúť problému a využiť príležitosti – identifikácia parametrov prostredia, v kt. podnik pôsobí Proces monitorovania prostredia:1. výber relevantných faktorov2. zber info o faktoroch vybraného prostredia3....

15. Princípy segmentácie a selekcie trhov.

Segmentácia trhu – so vznikom spoločného európskeho trhu sa prestali používať bežné segmentačné kritériá (napr. segmentácia podľa jednotl. krajín) Predpoklady súčasnej segmentácie európskeho trhu:• transnacionálna segmentácia (vychádza z neexistencie obchod. hraníc)• kvalitatívna segmentácia (využívanie...

14. Ukazovatele pre hodnotenie trhového potenciálu.

– demograf charakteristika– geograf ukaz– ekon faktory– technolog faktory– spoločensko-kultúrne fakt– národné ciele§ v procese posudzovania potenciálu trhu jednotl krajín sa potenc krajiny najprv rozdelia do 3 skupín podľa: – príťažlivosti – konk výhody...

13. Segmentačné stratégie na priemyselnom trhu.

Kritéria vychádzajú z rovnakých princípov ako na trhu spotr. výrobkov.Je charakteristický:– menším počtom a väčšou veľkosťou zákazníkov– väčším objemom nákupu– úzke vzťahy medzi dodávateľmi a odberateľmi– geografická koncentrácia– odvodený dopyt– nízka elasticita dopytu– dlhší...

12. Kritéria segmentácie trhov spotrebných výrobkov.

Delíme podľa:• charakteristík spotrebiteľov: – geografické – geografická oblasť, veľkosť miest, klíma, hustota osídlenia. Z toho sa odvodzuje veľkosť segmentu a náklady na jeho obsluhu– demografické – vek, pohlavie, veľkosť rodiny, povolanie, národnosť– psychografické...

11. Podstata metódy screening process.

M. screening proces – je založená na nájdení príležitostí na svetových trhoch pomocou triedenia infcií na týchto trhoch. Triedenie – hodnotenie – analýza infcií – je to lievik a použijeme 4 filtre – indikátory...

10. Rozhodovanie o výbere zahraničného trhu.

Pri rozh. o výbere zahraničného trhu /ZT/ ide o to, aby sa pre výrobky podniku vybrali najatraktívnejšie zahraničné trhy.Z časových a finančných dôvodov sa odporúča uskutočniť analýzu selekcie trhu dvojstupnovým procesom:1. predselekčný stupen2. selekčná...

9. Rozhodovanie o vstupe na zahraničný trh.

Rozhodovanie o vstupe na zahraničný trh – snahou by malo byť definovanie marketingových cieľov a politiky firmy; je potrebné rozhodnúť o objeme predaja v zahraničí, do koľkých krajín chce firma vstúpiť a aký typ...