Ekonómia štúdium

Postup hodnotenia efektívnosti investícií

Postup hodnotenia efektívnosti investícií • Stanovenie kapitálových výdavkov na investíciu• Predikcia budúcich peňažných tokov (CF)• Stanovenie nákladov na finančný kapitál• Výpočet súčasnej hodnoty očakávaných príjmov (CF)• Aplikácia metód hodnotenia efektívnosti investíciíStanovenie kapitálových výdavkov na...

Interná forma financovania – ODPISY

Interná forma financovania – ODPISY • vyjadrujú fyzické a morálne opotrebenie majetku, prenáša hodnotu majetku do nákladov• fixný náklad; vracia sa v tržbách – preto zdroj nadobudnutie nového majetku• súhrn odpisov = oprávky• účtovné...

Dělenie lízingu:

Dělenie lízingu: – Leasing hnuteľností – Prenájom nehnuteľnosti – Operatívne (prevádzkové) leasing – Finančný lízing – Spätný lízing – Lízing s plnou amortizáciou – Lízing sa zostatková hodnota Prodej s.r.o. cez našu firmu je...

TICHÉ SPOLOČNICTVO

TICHÉ SPOLOČNICTVO • vklad tichého spoločníka• po ukončení zmluvy o tichom spoločenstve vracia podnikateľ vklad tichému spoločníkovi• FO aj PO, podieľa sa na podnikanie a dostáva časť zisku vyplývajúcu z jeho podielu5) RIZIKOVÝ KAPITÁL•...

Ordinalistická koncepcia teórie hraničnej užitočnosti

35. Ordinalistická koncepcia teórie hraničnej užitočnostiHraničná užitočnosť- vyjdruje o koľko vzrastie užitočnosť, ak sa množstvo spotrebúvaného tovaru zvýši o jednotku. S rastom množstva spotrebúvaného tovaru klesá a naopak. Ordinalistiká koncepacia vytvára preferenčnú stupnicu spotrebúvaných...

Vzťah medzi priemernými /ATC/ a hraničnými nákladmi /MC/

37. Vzťah medzi priemernými /ATC/ a hraničnými nákladmi /MC/Priemerné náklady- náklady pripadajúce na jednotku outputu, sú sumou priemerných fixných a priemerných variabilných nákladov.• MCATC- celkové náklady rastú. Výroba poslednej jednotky produkcie prispeje k rastu...

Antimonopolné zákonodarstvo

40. Antimonopolné zákonodarstvoNedokonalá konkurencia má negatívny vplyv na ekonomický systém ako celok- jej dôsledkom sú vysoké ceny, menšie množstvo výrobkov ako si vyžaduje dopyt, nevyužité výrobné kapacity a pod. Nástrojom štátu proti týmto dôsledkom...

Charakteristika ekonomickej kategórie zisk

26. Charakteristika ekonomickej kategórie ziskZisk- reziduálny dôchodok, ktorý vzniká ako rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami firmy. Rozlišuje sa:• Podnikateľský zisk- od celkoých príjmov sa odpočítajú všetky výdavky• Ekonomický zisk- je znížený o implicitné...

Substitučný a dôchodkový efekt

29. Substitučný a dôchodkový efektPosun po krivke dopytu je prejavom dôchodkového efektu- vyjadruje skutočnosť, že za rovnaký dôchodok je možné kúpiť väčšie množstvo stakov ak cena klesla, alebo menšie množstvo statkov pri vzraste ceny....

Odbory a trh práce

33. Odbory a trh práce Trh práce je ovplyvňovaný a vonkajšími zásahmi zo strany odborov a štátu. Otázky práce, pracovných podmienok a miezd sú náplňou tripartity- zamestnávatelia, odbory, vláda. Odbory sa považujú za jednu...