Ekonómia štúdium

Charakteristika pojmov podnik, podnikanie a podnikateľaské riziko

22. Charakteristika pojmov podnik, podnikanie a podnikateľaské riziko A/Podnik – súbor hmotných /budovy, stroje, zariadenia/, nehmotných / patenty, licencie, know- how/, ale aj osobných / ľudia, zamestnanci / zložiek podnikania. Všeobecné znaky podniku: •...

Podstata, formy a dopady monopolu na fungovanie trhu

23. Podstata, formy a dopady monopolu na fungovanie trhu Forma nedokonalej konkurencie, kedy v odvetví existuje len 1 výrobca, daný tovar nemá substitút a vstup iných firiem do odvetvia je nemožný. Typy: • Absolútny...

Podnik- jednotlivé právne formy

• Akciová spoločnosť – základné imanie je rozdelené na akcie, ktoré majú svoju nominálnu hodnotu. Akcia je cenný papier a vyjadruje podiel majetku spoločnosti. Minimálna výška základného imania je 1 mil.SK. Za záväzky ručí...

Priame a nepriame náklady

18. Priame a nepriame nákladyPriame náklady- explicitné náklady- možno ich priamo určiť na výrobok alebo na jednotku výkonu. Patrí sem:• Priamy mteriál- pracovné predmety tvoriace základ výrobku• Priame mzdy- súvisia s uskutočňovaním príslušného výkonu•...

Fixné a variabilné náklady

20. Fixné a variabilné nákladyFixné náklady- pri meniacom sa objeme výroby ostávajú rovanké. Odpisy, nájomné, úroky, náklady na osvetlenie a vykurovanie,…Variabilné náklady- menia sa so zmenou objemu produkcie. Stupeň premenlivosti je rozdielny, a preto...

Podnik- vymedzenie pojmu, druhy

15. Podnik- vymedzenie pojmu, druhyPodnik – súbor hmotných /budovy, stroje, zariadenia/, nehmotných / patenty, licencie, know- how/, ale aj osobných / ľudia, zamestnanci / zložiek podnikania.Všeobecné znaky podniku:• kombinácia výrobných faktorov• hospodárnosť- racionálne využívanie...

Analýza ponuky

16. Analýza ponukyPonuka- vyjadruje množstvo tovarov, ktoré sú predávajúci ochotní predať v závislosti od ceny. Krivka ponuky vyjadruje vzťah medzi cenou a ponúkaným množstvom, ktoré sú výrobcovia daného tovaru ochotní vyrobiť a predať. Platí...

Podnik- jednotlivé právne formy

17. Podnik- jednotlivé právne formyA/ Podnik jednotlivca – individuálne vlastníctvo. Vzniká zaregistrovaním živnosti, povinný vklad nie je, jednoduchosť narábania s finančnými prostriedkami. Výhoda – jednoduché účtovníctvo. Nevýhoda – ručenie celým svojim majetkom. Živnosť je...

Trh pôdy a renta

10. Trh pôdy a renta Pôda ako výrobný činiteľ sa používa na poľnohospodárske a nepoľnohospodárske účely. Za prenájom pôdy sa platí pozemková renta. Dopyt po pôde: • Je dopytom odvodeným- odvodzuje sa od finálnyvch...