Ekonómia štúdium

Komplexná analýza faktorov ovplyvňujúcich peňažnú zásobu

3.3.Komplexná analýza faktorov ovplyvňujúcich peňažnú zásobu Pri analyzovaní faktorov, ktoré podmieňujú chovanie sa bánk a vkladateľov, môžeme analyzovať peňažnú zásobu podľa komplexného modelu peňažnej zásoby, ktorý umožňuje posúdiť vplyv všetkých faktorov na peňažnú zásobu...

Ako prognózovať vývoj vkladových pomerov (C/D) a (T/D

3.2.1.Ako prognózovať vývoj vkladových pomerov (C/D) a (T/D) v súvislostiach zmien budúceho ekonomického prostredia? Obsahovo sa dobrá analýza nemôže zameriavať len na vysvetlenie a posúdenie javov minulých (analýza ex post), ale má zahrňovať aj...

Prognózovanie vývoja (C/D)

3.2.Prognózovanie vývoja (C/D) Vo všeobecnosti platí, že zvýšenie očakávaného výnosu aktíva relatívne k iným aktívam zvyšuje dopyt na množstvo tohto aktíva. Posudzujeme vplyv 3 faktorov:úrokové sadzby pre šekovateľné vklady – ak rastie úroková sadzba...

Analýza vplyvu bohatstva na dopyt po aktívach

3.1.1. Analýza vplyvu bohatstva na dopyt po aktívach Ak teda analyzujeme vplyv bohatstva na dopyt po aktívach, považujeme taktiež všetky ostatné činitele za nemenné a sledujeme elasticitu dopytu po aktívach len k bohatstvu. Vo...

Analýza peňažného multiplikátora M2

2.4.5.Analýza peňažného multiplikátora M2 Peňažná zásoba, ktorá je definovaná ako agregát M2, zahrňuje okrem M1 (obeživo + šekovateľné vklady) aj termínované vklady + prvotné podiely na vzájomných fondoch na peňažnom trhu + depozitné účty...

Ktoré faktory monetárnej bázy ovplyvňujú peňažnú zásobu?

2.4.4.Ktoré faktory monetárnej bázy ovplyvňujú peňažnú zásobu? Len taký model analýzy bude aplikovateľný pre posúdenie vývoja peňažnej zásoby, ktorý komplexne obsiahne možnosti posúdiť vplyvy faktorov:– zmeny vo vkladateľských pomeroch a miere povinných rezerv– zmeny...