Ekonómia štúdium

RIADENIE POHĽADÁVOK A ZÁVÄZKOV

RIADENIE POHĽADÁVOK A ZÁVÄZKOV• Doba obratu záväzkov  Doba obratu pohľadávok • Doba obratu záväzkov = Záväzky / T * 360 T – tržby • Doba obratu pohľadávok = Pohľadávky * 360 / T...

FINANČNÁ ANALÝZA

FINANČNÁ ANALÝZA FINANČNÁ ANALÝZA – robí sa na základe zistenia finančnej situácie. Je to zisťovanie činiteľov a faktorov, ktoré vyvolali danú finančnú situáciu v podniku. Finančná analýza môže byť :a) Externú finančnú analýzu –...

ANALÝZA EX POST

ANALÝZA EX POST ANALÝZA EX POST – zoskupuje ukazovatele do určitých skupín. Podľa oblasti analýzy Ex post  výpoveď o : I. FinancovanieII. Likvidita Výpoveď o finančnej stabilite.III. RentabilitaIV. Výsledok Výpoveď o výnosovej situácii....

Likvidita

II. Likvidita Likvidita – je schopnosť podniku splácať záväzky a schopnosť podniku premieňať položky aktív. Najlikvidnejšia položka OM je finančný majetok (FM). Závisí od :a) Možnosti čerpať úverb) Možnosti likvidných prostriedkovc) Od príjmov Pd)...

Rentabilita

III. Rentabilita Rentabilita – hovorí o určitej ziskovosti. Ukazovatele :1. RT – rentabilita tržieb RT = ČZ / T 2. RV – rentabilita výnosov RV = ČZ / V 3. RVK – rentabilita vlastného...

Výsledok (Výnos)

IV. Výsledok (Výnos) Ukazovatele :1. Intenzita :a) Materiálová b) Personálna = Hovoria, že aký náklad by som musel vynaložiť, aby som dosiahol určitý výkon. • Materiálová intenzita = Spotreba materiálu / Podnikový výkon •...

Iné zoskupenia

V. Iné zoskupenia Okrem tohto zoskupenia existujú aj zoskupenia do oblastí likvidity, aktivity, zadĺženosti, výnosu. Obratovosť + Doba obratu Doba obratu – za akú dobu som schopný obnoviť zásoby, splatiť záväzky, pohľadávky z tržieb.Obratovosť...

METÓDA DU PONT, METÓDA ROCE, POMEROVÉ METÓDY

METÓDA DU PONT Metóda Du Pont – pre rentabilitu celkového kapitálu RCK.Kroky metódy :1. Zvolenie kľúčového vzťahu, v ktorom sa vyčísli RCK.2. Vrcholový vzťah rozložíme na dielčie (rentabilitu výnosov a rentabilitu vlastného majetku). 3....

ANALÝZA EX ANTE

ANALÝZA DO BUDÚCNOSTIANALÝZA EX ANTE Ide o predikciu ekonomického vývoja, alebo o takzvaný systém včasného varovania. Teda určíme ukazovatele, ktoré ma varujú pred nepriaznivým vplyvom v budúcnosti. Analýza Ex ante využíva tieto modely budúceho...

VIACRÁZOVÉ MODELY

VIACRÁZOVÉ MODELY Viacrázové modely – najznámejší je Altmanov model. ALTMANOV MODEL – využil diskriminačnú funkciu  jednotlivé ukazovatele a ich váhy.Ukazovatele :1. X1 = PK / CK2. X2 = Nerozdelený zisk / CK CK...