Ekonómia štúdium

SITUÁCIE, KTORÉ SŤAŽUJÚ VÝPOČET

SITUÁCIE, KTORÉ SŤAŽUJÚ VÝPOČET 1. Keď podnik pracuje iba s približnými údajmi. Vtedy podnik musí okrem IR robiť aj finančné rozhodovanie. 2. Keď sa projekty prelínajú je potrebné zladiť vývoj času. Môže byť teraz...

MERANIE VÝSLEDKOV INVESTOVANIA

MERANIE VÝSLEDKOV INVESTOVANIA – na základe výnosnosti projektu. Výnosnosť projektu – Počíta sa za dobu, pokým investícia trvá. Ide o konečnú hodnotu investície mínus počiatočná hodnota investície deleno PHi. Výnosnosť projektu = KHi –...

KAPITÁLOVÉ ROZPOČTOVNÍCTVO

KAPITÁLOVÉ ROZPOČTOVNÍCTVO V praxi sa investičné rozhodovanie (IR) uskutočňuje v rámci odboru kapitálové rozpočtovníctvo (KR).Kapitálové rozpočtovníctvo (KR) – predstavuje proces plánovania nákupu aktív, ktoré budú vytvárať CSF dlhšie ako 1 rok. Kapitálové rozpočtovníctvo (KR)...

FINANČNÉ INVESTÍCIE

Finančné investície môžu byť : I. – do cenných papierovII. – formou fúzie (spájanie podnikov) FINANČNÁ INVESTÍCIA – na rozdiel od hmotných investícii nie je bezprostredne viazaná na konkrétny predmet alebo podnikateľskú činnosť má...

FINANČNÉ INVESTÍCIE

4. Podľa spôsobu vydania cenného papiera (CP) :a) Hromadne vydané cenné papiere (CPre).b) Individuálne vydané cenné papiere (CPre). 5. Podľa emitenta cenného papiera (kto vydal CP) :a) Štátne cenné papiere (CP).b) Verejné cenné papiere...

OBLIGÁCIA, AKCIA

OBLIGÁCIA a) Je cenný papier (CP), v ktorom sa dlžník, teda emitent cenného papiera zaväzuje splácať nominálnu čiastku majiteľovi a vyplácať výnosy k určitému dátumu.b) Je to dlhopis s dlhou dobou splatnosti. Druhy obligácii...

INVESTOVANIE DO CENNÝCH PAPIEROV

I. INVESTOVANIE DO CENNÝCH PAPIEROV (CP) predpokladá dosiahnutie nejakého finančného zisku, ktorý môže byť v 2 podobách : 1. Ako dividentný zisk – dividenda.2. Ako kapitálový zisk – rozdiel medzi trhom a nominálnou hodnotou...

FÚZIA PODNIKOV

II. FÚZIA PODNIKOV (spájanie podnikov)Predstavuje formu finančnej investície za účelom záchrany alebo obživenia podnikov (napr. ak hrozí krach). Spájanie podnikov sa môže diať 2 spôsobmi :1. Forma prevzatia – ak sa spája silnejší a...

PROBLÉMY FINANČNÉHO RIADENIA

PROBLÉMY FINANČNÉHO RIADENIA POSTUPY RIEŠENIA FINANČNÝCH PROBLÉMOV POSTUP : 1. Určenie problému.2. Príznaky (symptómy), ktoré vyvolá tento problém.3. Ktoré príčiny vyvolali daný problém vo finančnom riadení.4. Riešenie problému určitým spôsobom.5. Navrhnúť spôsob prevencie, aby...