Ekonómia štúdium

Štruktúra obchodných bánk NSR

• verejnoprávne úverové inštitúcie• sporiteľne – pôvodne sa orientovali na prijímanie úspor a na reálne úverovanie, kde sú silnými univerzálnymi bankami, so svojimi žírocentrálami utvárajú sporiteľne v bezhotovostnom platobnom styku obrovský žírový platobný systém,...

TENDENCIE V SÚČASNÝCH BANKOVÝCH SÚSTAVÁCH

TENDENCIE V SÚČASNÝCH BANKOVÝCH SÚSTAVÁCH • bankový systém USA je zaujímavý z hľadiska udávania základných bankových smerov vývoja pre celý bankový svet • bankový systém NSR je aktuálny pre dnešnú Európu a vývoj bankovníctva...

BANKOVNÍCTVO

BANKOVNÍCTVO 2. PRECHOD ZO SYSTÉMU MONOBANKY NA DVOJSTUPŇOVÚ BANKOVÚ SÚSTAVU ETAPY TRANSFORMÝCIE BANKOVÉHO SEKTORA NA SLOVENSKU, EKONOMICKÉ ASPEKTY, BUDOVANIE LEGISLATÍVNEHO PROSTREDIA, ŠTRUKTÚRA BANKOVEJ SÚSTAVY, CIELE A REŠTRUKTURALIZÁCIA BANKOVÉHO SEKTORA, VÝZNAM ZAHRANIČNÉHO KAPITÁLU PRE SLOVENSKÉ...

Centrálne banka – funkcie a úlohy

Centrálne banka – funkcie a úlohy• je bankou štátu a bankou bánk. Môže byť aj súkromnou a.s., spravidla je však vo vlastníctve štátu. Nesie hlavnú zodpovednosť za vývoj meny – musí byť preto vo...

Centrálne banka – funkcie a úlohy

 operácie na voľnom trhu – využívajú sa hlavne v USA. Jeho princíp spočíva v tom, že CB nakupuje alebo predáva štátne CP, čím zvyšuje alebo znižuje množstvo peňazí v obehu. Nevyhnutnou podmienkou je...

OSTATNÉ BANKY

OSTATNÉ BANKY • ostatné banky v bankovej sústave celkom iné postavenie :• poskytujú služby podnikateľskej sfére, miestnym orgánom, iným ekonomickým subjektom,• sú zamerané väčšinou podnikateľsky, • cieľom je dosahovanie zisku, ospokojovaie potrieb svojej klientely,...

OSTATNÉ BANKY

• súkromné banky• najvýznamnejšou zložkou bankových sústav trhovej ekonomiky• predstavujú základnú formu bankového podnikania• vystupujú v týchto formách :1. akciové spoločnosti2. spoločnosti s ručením obmedzeným3. zmiešané – komanditné – spoločnosti4. banky jedného majiteľa• základ...

OSTATNÉ BANKY

• špecializované banky• zameriavjú sa na určitý okruh bankových služieb• vznikajú buď jako samostatné banky, alebo ich zakladajú, alebo kapitálovo ovládajú univerzálne banky na zabezpečenie niektorých svojich činností• najčastejšie sa vyskytujú tieto druhy špecializovaných...

OSTATNÉ BANKY

• premena bankovej sústavy SR na bankovú sústavu trhovej ekonomiky sa začínala ešte v rámci Československa.• môžeme ju rozdeliť na 3 stupne :1. stupeň – od 1.1. 1990 do 1.2. 19922. stupeň – od...

OSTATNÉ BANKY

• druhý stupeň• prijímajú sa nové zákony – 21/1991 o bankách a 22/1991 o ŠBČS, ktoré nadobúdajú platnosť 1.2. 1992,• zákon 22/1991 – vymedzuje postavenie a činnosť CB – ŠBČS, objavuje sa návrh na...