Ekonómia štúdium

ŠTÁTNY ROZPOČET

VIII. ŠTÁTNY ROZPOČET, PRÍJMY, VÝDAVKY, FIŠKÁLNA POLITIKA, ŠTÁTNA DLH Definícia:Štátny rozpočet (ŠR) je súhrn peňažných vzťahov a operácií štátu v procese tvorby, Štátny rozpočet:• je nástrojom riedenia hospodárstva• vyjadruje vzťahy medzi štátom a podnikmi,...

OCEŇOVANIE CP

OCEŇOVANIE CP 1) menovitá hodnota – suma uvedená na CP2) kurz – cena za ktorú sa obchoduje na verejnom trhu3) emisný kurz – suma za ktorú emitent vydáva CP Emisia CP dvojakým spôsobom: 1)...

FINANČNÝ TRH, PODSTATA, ČLENENIE, PRODUKTY

VI. FINANČNÝ TRH, PODSTATA, ČLENENIE, PRODUKTY Finančný trh je miesto, na ktorom sa stretáva ponuka voľných finančných prostriedkov v podobe úspor a dopytu po týchto prostriedkoch, ktoré sa využívajú ako investície. Finančný trh plní...

CP – VÝZNAMNÝ NÁSTROJ FINANČNÉHO TRHU

CP – VÝZNAMNÝ NÁSTROJ FINANČNÉHO TRHU Definícia:CP je listina, na ktorej je uvedené právo vlastníka na úhradu pohľadávky voči tomu, kto je v CP zaviazaný. Formy CP:– materializovaný (v listinnej podobe)– dematerializovaný (zaknihovaný v...

ČLENENIE OPERÁCIÍ KOMERČNÝCH BÁNK

ČLENENIE OPERÁCIÍ KOMERČNÝCH BÁNK 1. pasívne operácie2. aktívne operácie3. platobný styk Pasívne operácie zabezpečujú zdroje komerčných bánk a to prostredníctvom vkladových operácií a operácií na medzibankovom trhu.Primárne zdroje – vkladySekundárne zdroje – medzibankový trh...

Aktívne operácie

Aktívne operácie – slúžia na využitie získaných zdrojov na rôzne aktívne obchody. Druhy úverov (rôzne kategórie):– podľa lehoty splatnosti ( krátkodobé, strednodobé a dlhodobé)– podľa spôsobu čerpania (KTK, revolvengový – opakovaný)– podľa účelu poskytovania...

BILANCIA KOMERČNŹCH BÁNK

BILANCIA KOMERČNŹCH BÁNK • pasíva predstavujú zdroje (vlastné a cudzie)• aktívna predstavujú použitie zdrojov• podsúvahové položky – nie sú záväzky ani pohľadávky, hlavné záruky AKTÍVA 1) pokladňa 2) CP 3) pohľadávky voči bankám 4)...

HLAVNÉ FUNKCIE KOMERČNÝCH BÁNK

HLAVNÉ FUNKCIE KOMERČNÝCH BÁNK – prijímanie vkladov– poskytovanie úverov– platobný styk– sprostredkovanie obchodu na kapitálovom trhu– ostatné služby (pokladničná činnosť, poradenstvo,…) ČLENENIE KOMERČNÝCH BÁNK 1) podľa typu (univerzálne a špecializované)2) podľa vlastníctva (štátne, súkromné)3)...

MENOVÁ POLITIKA A NÁSTROJE MENOVEJ POLITIKY

IV. MENOVÁ POLITIKA A NÁSTROJE MENOVEJ POLITIKY Definícia:Menová politika je systém opatrení v oblasti meny, ktorými sa majú presadiť zámery vydavateľa a peňazí. Základným zámerom menovej politiky býva menová rovnováha a stabilita. Gestorom menovej...

BANKOVÝ SYSTÉM

V. BANKOVÝ SYSTÉM, CENTRÁLNA BANKA, KOMERČNÉ BANKY Kľúčovým problémom transformácie postsocialistickej ekonomiky je rozvinutie sektora finančného sprostredkovania (banky a kapitálový trh). Bankový systém tvoria:1) centrálna banka (NBS)2) komerčné banky (18 bánk, 6 pobočiek zahraničných...