Ekonómia štúdium

Ekonomické členenie

Ekonomické členenie• použitie národného dôchodku na :• spotrebu – bežné výdavky • na zabezpečenie verejnej spotreby• na zabezpečenie verejnej spotreby obyvateľstva (školstvo, zdravotníctvo)• sociálne podpory• splácanie štátneho dlhu• dotácie miestnym samosprávam• investície – kapitálové...

2 modely fiškálneho federalizmu

• 2 modely fiškálneho federalizmu :• vertikálny model FF • ide o väzbu a finančné vzťahy medzi jednotlivými úrovňami rozpočtovej sústavy, väzba môže byť jednosmerná alebo obojsmerná• 3 varianty vertikálneho modelu FF :• plne...

ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY

• stanovenie optimálnej výšky výdavkov – problematické, vysoké výdavky – znamenajú zbytočné plytvanie prostriedkami, ich nie úplné využitie a vytvárajp sa tak rezervy, ktoré môžu byť zdrojom inflačného rastu, nízke výdavky – môžu mať...

ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY

• základné členenie výdavkov štátneho rozpočtu považujeme členenie podľa funkcií štátu :• výdavky ekonomického charakteru – spojené so zásahmi štátu, súvisia s novou funkciou štátu – na jednej strane musé podporovať a preferovať progresívne...

FIŠKÁLNY FEDERALIZMUS

FIŠKÁLNY FEDERALIZMUS• při zabezpečovaní verejného sektora a jeho financovaní štát sa delí o verejnú správu s nižšími článkami rozpočtovej sústavy – analýzou a riešením tohoto problému sa zaobírá FF• 3 úrovne rozpočtovej sústavy :•...

ČLENENIE ROZPOČTOVÝCH PRÍJMOV

• na základe vývoje daní ako najvýznamnejšieho štátnorozpočtového príjmu sa vykrištalizoval základný model štruktúry rozpočtových príjmov :• daňové príjmy – rozhodujúce• priame dane – z hľadiska daňového sa delia na 2 časti :• hlavné...

ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY

ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY• predstavujú peňažné vzťahy založené na prerozdeľovaní nár. dôchodku na princípe nenávratnosti• pozornosť sa sústreďuje na ich efektívnosť, ekonomický vzťah• dôležité je hľadisko rastu rozpočtových výdavkov, ktoré súvisí s deficitom ŠR a rastom...

ČLENENIE ROZPOČTOVÝCH PRÍJMOV

ČLENENIE ROZPOČTOVÝCH PRÍJMOV• rozpočtové príjmy – tvoria celú sústavu, jednotlivé príjmy sa môžu použiť len na základe zákonov alebo iných všeobecne záväzných právnych prepisov• hľadisko rozpočtových práv – zvýrazňuje, kto má právo disponovať s...