Ekonómia štúdium

Distribučná funkcia verejného sektora

distribučná funkcia verejného sektora• štát alebo vláda môže svojimi rozhodnutiami zasiahnuť do individuálnych spotrebiteľských preferencií a podstatne ich ovplyvniť• ovplyvňovanie sa uskutočňuje prostredníctvom rozdeľovania a znovurozdeľovania dôchodkov• rozdeľovanie dôchodkov bolo určované 2 faktormi :1....

Do verejných financií sa zahŕňajú 4 zložky na národnej úrovni

• do verejných financií sa zahŕňajú 4 zložky na národnej úrovni :1. Štátny rozpočet – najdôležitejším a najvýznamnejším článkom verejných financií, ktorý zabezpečuje po finančnej stránke všetky funkcie štátu, kde sa zdôrazňuje alokačná funkcia,...

HRANICE ZDANENIA

HRANICE ZDANENIA• výkonnosť štátu determinovaná hranicou zdanenia môže po jej prekročení podľahnúť negatívnym vplyvom• aby k tomu nedošlo, je potrebné zdanenie aplikovať primeraným spôsobom• okrem hrubého národného produktu, ktorý by bolo možné získať späť...

TEÓRIA A POLITIKA VO VEREJNÝCH FINANCIÁCH

TEÓRIA A POLITIKA VO VEREJNÝCH FINANCIÁCH 10. FUNKCIE VEREJNÝCH FINANCIÍ A ICH VYUŽITIE VO FIŠKÁLNEJ POLITIKE CHARAKTERISRIKA JEDNOTLIVÝCH FUNKCIÍ VEREJNÝCH FINANCIÍ – ALOKAČNÁ, DISTRIBUČNÁ A STABILIZAČNÁ, MOŽNOSTÍ VYUŽÍVANIA TÝCHTO FINANCIÍ VO FIŠKÁLNEJ POLITIKE VEREJNÉ...

DAŇOVÁ TECHNIKA

DAŇOVÁ TECHNIKA• zaoberá sa otázkami napr. ako sa budú dane vyberať, do ktorého rozpočtu budú určené, kto a akým spôsobom bude vykonávať kontrolu, aby zabránil daňovým únikom – to vysvetľuje daňová technika• je základným...

DAŇOVÁ NEUTRALITA

DAŇOVÁ NEUTRALITA• k skúmaniu kritérií daňovej sústavy sa musí vychádzať z tradičného chápania tzv. daňovej neutrality, ktorá sa historicky chápala v takom ukladaní daní, ktoré by nemenilo finančnú situáciu súkromného sektora• kritérium daňovej neutrality...

DAŇOVÁ NEUTRALITA

• klasická finančná veda chápala nedodržanie kritéria neutrality, ktoré sa prejavovalo zmenami vo sfére reálnych dôchodkov ako nadmerné daňové bremeno• klasická finančná veda vychádzala z toho, že že súkromný sektor funguje optimálne a v...

Princíp dlhodobosti a právnej perfektnosti

• princíp dlhodobosti a právnej perfektnosti• vyjadruje zásadu, že v daňovom práve(zákonoch a vyhláškach) by mali byť jasné formulácie a jednoznačný výklad odvodovej povinnosti• zákony a vyhlášky by zároveň mali byť konštruované tak, aby...

EFEKTÍVNOSŤ VEREJNÝCH VÝDAVKOV

EFEKTÍVNOSŤ VEREJNÝCH VÝDAVKOV• 2 zložky efektívnosti :• účelovosť• hospodárnosť• účelovosť – schopnosť pomocou verejných opatrení splnoť určitý stanovený cieľ• hospodárnosť – sleduje, s akými nákladmi môže sa dosiahnuť vytýčený cieľ• problém neefektívnosti – príčiny...

TEÓRIE O HRANICIACH ZDANENIA A O NEUTRÁLNOSTI ZDANENIA

4. TEÓRIE O HRANICIACH ZDANENIA A O NEUTRÁLNOSTI ZDANENIA CHARAKTERISTIKA ZÁKLADNÝCH TEÓRIÍ A MOŽNOSTI ICH APLIKÁCIE VO FIŠKÁLNEJ POLITIKE, LAFFEROVA KRIVKA, OPTIMALIZAČNÉ TEÓRIE, DAŇPVÁ ÚNOSNOSŤ, DAŇOVÉ BREMENO, PRIMERANOSŤ DANÍ, MŔTVA STRATA PRINCÍPY STANOVENIA DANÍ•...