Ekonómia štúdium

TEÓRIA A POLITIKA VO VEREJNÝCH FINANCIÁCH

TEÓRIA A POLITIKA VO VEREJNÝCH FINANCIÁCH 2. CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY TEÓRIE SPRAVODLIVOSTI VO VEREJNÝCH FINANCIÁCH A ICH MOŽNÁ APLIKÁCIA JEJ VYMEDZENIE, PROBLEMATIKA SPRAVODLIVOSTI V DAŇOVÝCH TEÓRIACH A V TEÓRIACH VÝDAVKOV VEREJNÝCH ROZPOČTOV, APLIKÁCIE SPRAVODLIVOSTI V...

Požiadavky na štátny dlh v konvergencii

• požiadavky na štátny dlh v konvergencii • rozpočtový deficit a štátny dlh sú :• nie je problémom jednotlivých štátov ale všeobecne rozšíreným problémom bez ohľadu na veľkosť štátu• je problémom dlhodobým, nie krátkodobým,...

Vývojové úlohy štátneho dlhu

• vývojové úlohy štátneho dlhu• v období pôvodnej akumulácie kapitálu – existencia štátneho dlhu urýchlila proces akumulácie kapitálu, pomocou štátnych pôžičiek sa mobilizovali peňažné prostriedky na podporu priemyselných podnikov, stavbu ciest• v období trhovej...

OBJEM A VÝVOJ ŠTÁTNEHO DLHU

OBJEM A VÝVOJ ŠTÁTNEHO DLHU• objem a vývoj štátneho dlhu• štátny dlh úzko súvisí s deficitom ŠR• rozpočtový deficit sa chápe jako príčina štátneho dlhu• štátny dlh – definícia – suma minulých rozpočtových deficitov•...

FIŠKÁLNA NEROVNOVÁHA VEREJNÝCH ROZPOČTOV

TEÓRIA A POLITIKA VO VEREJNÝCH FINANCIÁCH 1. FIŠKÁLNA NEROVNOVÁHA VEREJNÝCH ROZPOČTOV CHARAKTERISTIKA A JEJ PRÍČINY A DOSLEDKY, KLASIFIKÁCIA ŠTÁTNEHO DLHU Z ROZNYCH HĽADÍSK A JEJ VÝZNAM, ZDROJE KRYTIA SCHODKU VEREJNÝCH ROZPOČTOV, FIŠKÁLNA NEROVNOVÁHA V...

Deficit rozlišujeme aktívny a pasívny

• deficit rozlišujeme aktívny a pasívny :• pasívny (cyklický) deficit – nespája sa s fiškálnou politikou štátu, vzniká jako dôsledok činiteľov nezávislých na zámeroch vlády – spôsobujú ho vonkajšie činitele• aktívny (štrukturálny) deficit –...

ROZPOČTOVÁ POLITIKA, ÚLOHY, ČLENENIE

23. ROZPOČTOVÁ POLITIKA, ÚLOHY, ČLENENIEÚlohy rozp. pol sa orientujú prevažne na riešenie problémov súvisiacich s ekonomickou reformou. Sú to nasledujúce úlohy: a)prehĺbenie transformačnej úlohy ŠR pri vytváraní priestoru na pôsobenie trhu a teda transformáciu...

ROZPOČTOVÁ POLIKITA JEJ NÁSTROJE

24. ROZPOČTOVÁ POLIKITA JEJ NÁSTROJENástroje RP sú také nástroje, pom. ktorých a má dosiahnúť splnenie stanovených cieľov. Podľa toho ako pôsobia nástroje RP na subjekty ich rozdeľujeme na 1.priame – zakladajú činnosť konať v...

ROZPOČTOVÁ, FIN. A HOSP. POLITIKA, CIELE, ZAMERANIE

22. ROZPOČTOVÁ, FIN. A HOSP. POLITIKA, CIELE, ZAMERANIE 1. Hosp.pol sa dá charakterizovať ako osobitná oblasť hosp. praxe, kt. sa cieľavedome orientuje na ovplyvňovanie priebehu eko. procesov tak, aby sa vytvárali podmienky pre dosihanutie...

TEÓRIE O ŠR V ZMIEŠANEJ EKONOMIKE

21. TEÓRIE O ŠR V ZMIEŠANEJ EKONOMIKEPrechod trhovej eko z obdobia voľnej konk do obdobia vyspelej trhovej eko spôsobil zmeny v eko. teóriach. Všetky teórie zdôvodňujú potrebu zvyšovania výdavkov ŠR a potrebu využívať ŠR...