Ekonómia štúdium

EFEKTÍVNOSŤ V DAŇOVÝCH TEÓRIACH A V TEÓRIACH

• vloženie dôchodkovej dane • vedie k substitúcií spotreby voľným časom, zníženie rozpočtového obmedenia, lebo pri nižšom dôchodku je obmedzený nákup všetkých tovarov• súhrn dôchodkovej a spotrebnej dane • rozpočtové obmedzenia sa pri oboch...

EFEKTÍVNOSŤ V DAŇOVÝCH TEÓRIACH A V TEÓRIACH

• daňová distorzia pri všeobecnej rovnováhe• podmienky pre daňovú efektívnosť • ekonomovia považujú určité usporiadanie za efektívne, ak sú zdroje používané tak, že neexistuje iné usporiadanie, v ktorom by na tom niekto mohol byť...

EFEKTÍVNOSŤ V DAŇOVÝCH TEÓRIACH A V TEÓRIACH

• elasticita ponuky• pri nezmenených ostatných podmienkach je strata mrtvej váhy tým menšia, čím menšia je elasticita ponuky • ak je dokonca elasticita ponuky nulová – nodôjde k substitúcií (po zdanení sa bude aj...

EFEKTÍVNOSŤ V DAŇOVÝCH TEÓRIACH A V TEÓRIACH

• nadmerné daňové bremeno a rôzne dane • rôzne dane vyvolávajú substitúciu medzi rôznymi statkami s činnosťami jedincov, • substitučný efekt najdôležitejších daní : daň paušálna daň dôchodková daň daň zo mzdy spotrebná daň...

EFEKTÍVNOSŤ V DAŇOVÝCH TEÓRIACH A V TEÓRIACH

TEÓRIA A POLITIKA VO VEREJNÝCH FINANCIÁCH 3. EFEKTÍVNOSŤ V DAŇOVÝCH TEÓRIACH A V TEÓRIACH VEREJNÝCH VÝDAVKOV • dane – znamenajú transfer peňažných prostriedkov od jednotlivcov a firiem do verejného rozpočtu • transfer – nezaobíde...

EFEKTÍVNOSŤ V DAŇOVÝCH TEÓRIACH A V TEÓRIACH

• nadmerné bremeno dane • náklady na distorziu – druh nákladov znižujúcich efektívnosť ekonomiky • zavedenie novej dane – spôsobuje zmeny v relatívnych cenách, v relatívnych výnosoch a v úžitkoch• spotrebná daň – zvyšuje...

SPRAVODLIVOSŤ ZDANENIA

• vychádza zo zásady schopnosti platiť (daňovej úhrady)• sú dane celkové požadované príjmy a od každého sa vyžaduje, aby zaplatil podľa svojej schopnosti platiť• táto zásada si nevšíma výdavkové stránky• vyžaduje sa rozdelenie daňového...

HORIZONTÁLNA A VERTIKÁLNA SPRAVODLIVOSŤ

HORIZONTÁLNA A VERTIKÁLNA SPRAVODLIVOSŤ• zdanenie podľa schopnosti daňovej úhrady vedie k tomu : • ľudia s rovnakou platobnou kapacitou platia rovnako – horizontálna spravodlivosť• ľudia s väčšou kapacitou platia viac – vertikálna spravodlivosťHorizontálna spravodlivosť•...

KRITÉRIA SPRAVODLIVÉHO ROZDEĽOVANIA

KRITÉRIA SPRAVODLIVÉHO ROZDEĽOVANIA1. kritéria založené na schopnostiach• rozdelenie dôchodkov, ktoré vyplýva z vlastníctva faktorov a ich výnosnosti :• nech má každý to, čo si môže zarobiť na trhu• nech má každý to, čo si...

KLASIFIKÁCIA ŠTÁTNEHO DLHU

KLASIFIKÁCIA ŠTÁTNEHO DLHU• podľa zdroja úveru – odkiaľ sa získala štátna pôžička • vnútorný štátny dlh – vnútorné štátne pôžičky – získavajú sa mobilizáciou peňažných prostriedkov v domácej méně a na domácom trhu• zahraničný...