Ekonómia štúdium

ČLENENIE ROZPOČTOVÝCH PRÍJMOV

• hľadisko možnosti plánovania :• plánované príjmy, ktoré sa predpokladajú při zostavovaní ŠR a slúžia na pokrytie plánovaných a prelimitovaných rozp. výdavkov• doplnkové príjmy, ktoré sa neplánujú, ale je možnosť ich získať v priebehu...

POSTAVENIE ŠR

POSTAVENIE ŠR• ovplyvňuje úroveň a rast ekonomiky, jeho využívanie na zásahy do nár. hospodárstva, rozsah verejného sektora, fondové hospodárstvo, napojenie miestnych rozpočtov na štátny rozpočet a politická situácia vo vnútri krajiny a vo vtťahu...

ROZPOČTOVÉ PRÍJMY

ROZPOČTOVÉ PRÍJMY• formy získavania príjmov ŠR – najstaršou a dodnes používanou formou sú dane, menej významnou sú poplatky, clo, dávky, pokuta, atď.• k rozpočtovým príjmov pristupujeme z 2 hľadísk : makroekonomického a mikroekonomického• makroekonomické...

Rozpočtové príjmy

• rozpočtové príjmy rozdeľujú a znovurozdeľujú hrubý národný produkt, ale predovšetkým čistý národný produkt nenávratným spôsobom, při ktorom sa využívajú rôzne formy rozp. príjmov – dane, poplatky, dávky, príspevky• funkcie rozpočtových príjmov :• rozdeľovacia...

ŠTÁTNY ROZPOČET

TEÓRIA A POLITIKA VO VEREJNÝCH FINANCIÁCH 6. ŠTÁTNY ROZPOČET JEHO CHARAKTERISTIKA, POSTAVENIE VO VEREJNÝCH ROZPOČTOCH, AKTUÁLNE PROBLÉMY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU SR A FIŠKÁLNY FEDERALIZMUS, MIESTO ŠR V MAKROEKONOMICKÝCH TEÓRIACH A VO FIŠKÁLNEJ POLITIKE ŠR• najdôležitejšou...

FUNKCIE ŠR

FUNKCIE ŠR• distribučná – z hľadiska rozpočtových príjmov zahŕňa centralizáciu časti fianančých prostriedkov ekon. subjektov v prospech štátu a z hľadiska rozpočtových výdavkov poskytnutie peňažných prostriedkov nenávratným spôsobom jednotlivým sektorom, ekonomickým subjektom• alokačná –...

Distribučná funkcia verejného sektora

• zdôrazňovanie potreby distribučnej funkcie na základe funkcie sociálnej starostlivosti štátu• dôrau na prevenciu chudoby• distribučná funkcia – uplatňuje prostredníctvom opatrení daňového charakteru, ktoré môžu mať tento charakter :1. zabezpečujú rozdelenie dôchodkov určených na...

Stabilizačná funkcia verejných financií

stabilizačná funkcia verejných financií• vyplýva z ich pôsobenia jako nástroja makroekonomickej politiky• zabezpečuje – vysokú zamestnanosť, primeraný stupeň úrovne cenovej stability, rovnovážna platobná bilancia• plná zamestnanosť a cenová stabilita nevyplýva z trhovej ekonomiky, preto...

Stabilizačná funkcia verejných financií

• automatický daňový stabilizátor – progresívna stupnica sadzieb dane z príjmov, ktoré v čase konjuktúry rozhodujúcu časť prírastku príjmov súkromného sektora odčerpá, a tým zníži nadmerný dopyt tohoto sektora• v čase depresie sa pôsobenia...

Funkcie verejných financií

• funkcie verejných financií – skutočnosti, z ktorých sa funkcie vyvodzujú :1. zabezpečiť určitý objem tzv. sociálnych tovarov pre potreby verejného sektora – alokačná funkcia2. zásahy spoločnosti do rozdeľovania dôchodkov a majetku v áujme...