Ekonómia štúdium

NEINVESTIČNÉ VÝDAVKY OBECNÝCH ROZPOČTOV

• výdavky na tvorbu a ochranu životného prostredia – sú to výdavky na odvoz a odstaňovanie odpadov, zridovanie a prevádzka skládok, čistenie a udržiavanie parkov, sadov, lesoparkov, zelene, karanténne opatrenia, uzávery obce, dezinfekcia a...

CUDZIE PRÍJMY OBECNÝCH ROZPOČTOV

CUDZIE PRÍJMY OBECNÝCH ROZPOČTOV• 2 druhy :• nenávratné cudzie zdroje (dotácie, subvencie) – predstavujú poskytovanie peňažných prostriedkov do obecných rozpočtov zo ŠR nenávratným spôsobom, týmito finančnými tokmi sa obciam poskytujú neúčelové a účelové peňažné...

NEINVESTIČNÉ VÝDAVKY OBECNÝCH ROZPOČTOV

NEINVESTIČNÉ VÝDAVKY OBECNÝCH ROZPOČTOV• zaberajú prevažnú časť z celkových výdavkov • zabezepečuje sa nimi činnosť miestnej samosprávy vo všetkých jej oblastiach• tieto výdavky delíme ešte na :• výdavky na samosprávne funkcie obcí – uhradzujú...

OBECNÉ ROZPOČTY

podieloví dane• predstavujú stanovené podiely obecných rozpočtov• obce majú stanovené podiely na 3 daniach – podiel na dani z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a funkčných pôžitkov• podiel na dani z príjmov právnických...

PROBLEMATIKA EFEKTÍVNOSTI VÝDAVKOV ŠR

PROBLEMATIKA EFEKTÍVNOSTI VÝDAVKOV ŠR• efektívnosť výdavkov ŠR – diskutabilná• názor ekonómov – vp verejnom sektore možno hovoriť skôr o neefektívnosti, iní, že efektívnosť je politickou otázkou• efektívnosť – 2 zložky :• účelnosť – schopnosť...

OBECNÉ ROZPOČTY

TEÓRIA A POLITIKA VO VEREJNÝCH FINANCIÁCH 8. OBECNÉ ROZPOČTY KLASIFIKÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV, VZÁJOMNÉ VZŤAHY MEDZI OBECNÝMI ROZPOČTAMI A OSTATNÝMI ZLOŽKAMI VEREJNÝCH ROZPOČTOV, AKTUÁLNE PROBLÉMY VO SFÉRE OBECNÝCH ROZPOČTOV U NÁS PRÍJMY MIESTNYCH ROZPOČTOV•...

Z hľadiska zamerania

• z hľadiska zamerania• výdavky do nevýrobnej sféry – štát nimi podporuje rozvoj oblasti, ktoré by si sami nevedeli zabezpečiť dostatok prostriedkov na rozvoj, ich potreby možno vyčísliť len globálne (školstvo, zdravotníctvo, obrana)• výdavky...

FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE VÝŠKU VÝDAVKOV ŠR

FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE VÝŠKU VÝDAVKOV ŠR• univerzálne výdavky• zmeny populácie – zmeny v miere rastu obyvateľstva – zmeny vekovej štruktúry – výdavky na školstvo, starostlivosť o starých ľudí, zdravotníctvo• migrácia obyvateľstva – zmena zamestnania –...

PROBLEMATIKA RASTU A VEĽKOSTI VÝDAVKOV ŠR

PROBLEMATIKA RASTU A VEĽKOSTI VÝDAVKOV ŠR• všeobecný jav – rast výdavkov ŠR vo všetkých štátoch• hľadiská posudzovania rastu výdavkov ŠR• absolútny rast – resp. relatívny, podľa toko, či ich posudzujeme izolovane alebo vo vzťahu...

ČLENENIE VÝDAVKOV ŠR

ČLENENIE VÝDAVKOV ŠR• z historického hľadiska• riadne výdavky• bežné výdavky panovníkovho dvora• s rastúcou úlohou štátu sa rozšírili na výdavky na políciu, súdy. Školstvo, ochranu zdravia• hradili sa z daní, pravidelne• mimoriadne výdavky• spočiatku...