Ekonómia štúdium

RIADENIE FINANCIÍ V PODNIKU ZHORA NADOL.

RIADENIE FINANCIÍ V PODNIKU ZHORA NADOL.ZISŤOVANIE FINANČNEJ SITUÁCIE V PODNIKU. Aby podnik mohol podnikať, potrebuje určitý majetok (M) a kapitál (K). FINANČNÁ SITUÁCIA – hovorí o stave majetku a kapitálu a tento stav vyhodnocuje...

EXISTUJÚ 3 DRUHY FINANCOVANIA PODNIKU

EXISTUJÚ 3 DRUHY FINANCOVANIA PODNIKU :1. Financovanie vlastnými zdrojmi.2. Investovanie cudzími zdrojmi – financovanie zdrojmi z vonku :a) ak nemáme dostatočnú výšku vlastných zdrojovb) alebo v prípade, ak cena cudzieho kapitálu (CuK) je nižšia...

EXISTUJÚ 3 DRUHY FINANCOVANIA PODNIKU

3. Majetková štruktúra (MŠ) –čím je väčší podiel majetku s nízkou likviditou, tým väčší musí byť podiel kapitálu, ktorý má podnik trvalo k dispozícii. Likvidita – hovorí o schopnosti podniku meniť položky majetku na...

STANOVENIE CENY FIRMY

STANOVENIE CENY FIRMY Faktory ovplyvňujúce hodnotu firmy :• Majetok firmy (zo súvahy)• Finančná štruktúra• Očakávaná výnosnosť podniku (aké tržby, zisk)• Nehmotný majetok firmy Pre výpočet ceny firmy existuje viacero spôsobov výpočtu :1. Účtovná metóda2....

SUBSTANČNÁ METÓDA

2. SUBSTANČNÁ METÓDA • Je to lepšia metóda, lebo rešpektuje faktor času, ale nerešpektuje výnosnosť firmy. SH (substančná hodnota) = celkom A (aktíva) – záväzky Aktíva є IM (investičný majetok) : • Pozemky –...

VÝNOSOVÁ METÓDA

3. VÝNOSOVÁ METÓDA • Zohľadňuje faktory, ktoré vplývajú na výnosný potenciál firmy :– čas– výnosnosť – úrokovú mieru– riziko výroby. • Výnosnosť – finančné prostriedky firmy alebo zisk alebo cash flow.• Čistý výnos –...

LIKVIDAČNÁ METÓDA

4. LIKVIDAČNÁ METÓDA • Používa sa ak chceme likvidovať podnik. • Pre výpočet platia také zásady ako pri substančnej metóde, kde  A (aktív) sa určí ako koeficienty predajnosti zložky majetku a tento koeficient...

METÓDA NADZISKU

B) METÓDA NADZISKU • Je tu potrebné rozlíšiť bežný zisk od tzv. „nadzisku“.• Bežný zisk – je normálny výnos z kapitálu.• Nadzisk – je výnos, ktorý získam ak firma má dobrú hodnotu.• Metódou nadzisku...

POROVNÁVACIA METÓDA

C) POROVNÁVACIA METÓDA • Stanovuje hodnotu na základe porovnania s inými firmami. Predstavuje hodnotu, za ktorú by sa mohla firma reálne predať. TH (trhová hodnota) = Φ Z * Multiplikátor  – priemerný ročný...