Ekonómia štúdium

CASH FLOW FIRMY (CSF)

CASH FLOW FIRMY (CSF) CASH FLOW FIRMY – je to toková dynamická veličina peňažných prostriedkov. Táto veličina predstavuje prírastok alebo úbytok peňazí v súvislosti s hospodárskou činnosťou podniku. CSF = Likvidné prostriedky (A) *...

NEPRIAMA METÓDA CSF

NEPRIAMA METÓDA CSF • Vychádza zo zisku, ku ktorému sa pripočítajú odpisy, náklady, ktoré nepredstavujú výdaj peňažných prostriedkov ( v reáli som ešte nezaplatil) a výdaje, ktoré sa ešte nepremietli do nákladov. • CSF...

NEPRIAMA METÓDA CSF

Add 2. Príjmy (výnosy)* • Ak P je větší než V Výdaje (náklady)*• Voľné peňažné prostriedky Princíp bilancie (rovnosti) platí aj tu ! Poznámka: * Hneď uhradené ! Add. 3 • Prevádzková činnosť podniku.•...

CASH FLOW VO FORME UKAZOVATEĽOV

CASH FLOW VO FORME UKAZOVATEĽOV A) CSF stavu záväzkov = CSF / Celkové záväzky Udáva do akej miery dokáže vytvárať finančné prostriedky na platenie svojich záväzkov, čím zvýšenie, tým lepšie. Modifikovaný ukazovateľ = CSF...

TROJBILANČNÝ SYSTÉM FIRMY (TSF)

CYKLY CASH FLOW CSF – je dynamická veličina, pre to má cyklus. Nákup = Zásoby = Predaj = Peniaze = Nákup… TROJBILANČNÝ SYSTÉM FIRMY (TSF) Každý výkaz musí dodržiavať bilančný princíp.Bilančný princíp – ide...

FONDY CASH FLOW

FONDY CASH FLOW FOND – suma peňazí zostavená na báze CSF alebo na báze prevádzkového (pracovného) kapitálu (PK). Na báze CSF  počíta sa všetko.Na báze prevádzkového kapitálu  závisia od CSF. PK ...

FINANČNÉ ROZHODOVANIE (FR)

FINANČNÉ ROZHODOVANIE (FR) – Pojem, druhy– Zásady, pravidlá– Získavanie peňažných prostriedkov (PP)– Krátkodobé a dlhodobé finančné rozhodovanie (FR) FINANČNÉ ROZHODOVANIE – predstavuje proces výberu optimálnej varianty získavania peňazí a kapitálu a ich následného použitia....

Ak sa rozhodujeme, rozoznávame 2 základné druhy rozhodovania

Ak sa rozhodujeme, rozoznávame 2 základné druhy rozhodovania :a) Krátkodobé FRb) Dlhodobé FR Základné kategórie FR :1. Cash flow2. Úroková miera3. Časová hodnota peňazí4. Riziko a neistota Rozhodnúť sa potrebujeme na základe určitých pravidiel,...

Finančné zdroje

Finančné zdroje : 1. Interné zdroje – boli vytvorené vlastnou činnosťou podniku. Interné zdroje členíme :a) Z obratu – zmeny vo výsledovke. Zdroje z obratu – zisk, odpisy, ziskové a kapitálové fondy. b) Zo...

KRYTIE KRÁTKODOBÝCH POTRIEB (KP) – KRÁTKODOBÉ FINANCOVANIE (FR)

KRYTIE KRÁTKODOBÝCH POTRIEB (KP) – KRÁTKODOBÉ FINANCOVANIE (FR) Potrebujeme dodržať ukazovateľa bežnej likvidity (BL).Likvidita – schopnosť podniku premieňať nejaké prostriedky na peniaze.Bežná likvidita (BL) – hovorí o vzájomnom pomere medzi krátkodobými aktívami a krátkodobými...