Ekonómia štúdium

39. Marketingové stratégie v EÚ.

VÝROBKOVÁ POLITIKA V súvislosti so zjednotením európskeho trhu dochádza k štandardizácii niektorých produktov aslužieb. Štandardizácia je dôsledkom dvoch faktorov. V rámci EU dochádza k určitej homogenizácii potrieb a očakávaní a ďalej, pre štandardizáciu je...

37. Kultúrny šok v globálnom marketingu.

Marketingoví pracovníci v globálnom prostredí často zažijú stres nazývaný ako kultúrny šok. Ten, kto vstupuje do inej kultúry, sa musí naučiť vyrovnať sa s obsahom novej kultúry a zoznámiť sa s ňou.Existuje 10 pravidiel,...

33. Medzinárodná marketingová komunikácia.

Dudinská žltá str. 158, tu asi treba spomenúť tie špecifiká ako kultúrne faktory, jazykové rozdiely, diferenc. spotrebitelia, že komunik. sa môže líšiť od tej na domácom trhu a viac na str. 176

32. Faktory determinujúce výber distribučných kanálov.

Externé – charakteristiky spotrebiteľov, kultúra, konkurenciaInterné – ciele firmy, charakter firmy, výška kapitálu, náklady, pokrytie územia, kontrola, kontinuita, komunikácia Podstatným kritériom resp. faktormi výberu najvhodnejšiej distribučnej cesty sú podnikové, marketingové a špecifické distribučné ciele...

30. Vysvetlite podstatu modelu „4P“ a „4C“.

ROBERT LAUTERBORN – doporučoval, aby podnik najprv pracoval so „4C“ než určí „4P“Model „4P“– podoba 4P reprezentuje hľadisko predajcu, nie zákazníka. Teória, ktorá vychádza z koncepcie 4P hovorí, že keď sa snažíme vyrobiť výrobok...

29. Marketingový informačný systém Leonardo.

LEONARDO MEDIUM Soft Najkomplexnejší a najrozvinutejší MIS na trhu; základ tvorí databáza subjektov a objektov trhu; integruje interné a externé informácie; umožňuje sledovanie trendov trhu, chovanie zákazníkov i segmentáciu podľa variabilných premenných, analýzy odchýlok...